Допринасяме за свободата и спокойствието на обществото

От създаването си през 1996г. Данлекс се придържа към своята мисия и основни ценности. Компанията разпространява мисията си за насърчаване безопасността на обществото, като същевременно се стреми да запази националните и международни интереси в България, Македония и Косово. Основните ценности, върху които се гради силата на Данлекс през изминалите години, се основават на взаимно уважение, почтеност, работа в екип и общото желание светът да стане едно по-добро място. Основите на компанията са изградени на базата на приобщаващата работна среда и нейерархична структура.

Екипът на Данлекс е съставен от експерти, работещи в различни сфери – всички те са мотивирани и напълно способни да изпълняват мисията на компанията ежедневно. Мениджърският екип на Данлекс представлява силна група от опитни професионалисти, отговаряща за основните оперативни дейности. С гордост можем да кажем, че много от членовете на нашия екип са с нас от самото начало, което доказва тяхната всеотдайност и усърдие. Екипът ни винаги има готовност да се обучава и подобрява уменията си в съответните области. Заедно с нашия квалифициран екип от експерти изградихме и продължаваме да изграждаме богат опит в нашата индустрия, благодарение на което непрекъснато предоставяме високо ниво на обслужване.

Поемаме отговорност за устойчиво бъдеще, като се стремим да опазваме околната среда и да разработваме решения, които намаляват потреблението на природни ресурси и въглероден отпечатък.

Интегрираната система за управление на Данлекс ЕООД е оценена и работи в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 (Система за управление на качеството); ISO/IEC 20000-1:2018 (Система за управление на услугите); ISO/IEC 27001:2013 (Система за управление на информационната сигурност).

Данлекс е бенефициент по проект „Инструмент за прогнозна поддръжка на системи за неинтрузивна инспекция (PMT4NIIS)” по договор за финансиране BG-RRP-2.006-0015-С01/12.09.2023, финансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

Данлекс е бенефициент по проект: Възможности за кариерно развитие за служителите, по договор № BG05M9OP001-1.057-0203-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.057 “УМЕНИЯ” на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

С нашата широка гама от продукти, решения и услуги, съобразени с конкретните потребности на нашите клиенти, успяваме да допринесем за множество европейски и глобални стратегии, политики, инициативи и програми, насочени към:

  • Повишаване на авиационната сигурност за постигане на съответствие с регулаторните изисквания и най-добри практики.
  • Осигуряване на оптимална обработка на багажи и пътници за постигане на повишени оперативен капацитет и ниво на сигурност.
  • Постигане на намалено време за обработка на полети за оптимизиране на услугите по наземно обслужване.
  • Осигуряване на сигурност и улесняване на световната търговия за постигане на съответствие с приложимите стандарти и препоръки.
  • Превенция и борба с престъпността, както и защита на хората и стоките от разрастващите се транснационални заплахи.
  • Укрепване на глобалния капацитет за превенция, детекция и реакция на химични, биологични, радиоактивни и ядрени (CBRN-E) заплахи.
  • Борба срещу измамите и незаконната търговия с цел защита финансовите интереси на Европейския съюз.
  • Защита на културното наследство в музеи, галерии и лаборатории за научна реставрация.