Инвестираме в знания

През 2017 година Данлекс успешно участва в процедура по подбор на проекти с код BG05M9OP001-1.022 и с наименование „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за което получава безвъзмездна финансова помощ.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.

Описание на проекта

Динамичното развитие на високите технологии и законодателство в авиационната индустрия, сигурността и IT индустрията, в които компанията развива своя бизнес, поставят високи изисквания към квалификацията на заетия персонал. Един от основните инструменти в отговор на тези предизвикателства е имплементацията на култура за обучение през целия живот, като усилия за това компанията полага от началото на своя бизнес.

Актуални потребности, целеви групи и цели на проекта

 • Актуални потребности са разширяване на знанията, надграждане на компетенции, актуализация на уменията и повишаване адаптивността, езиковата и професионална квалификация на служителите на Данлекс ЕООД, както и подобряване на конкурентоспособността в контекста на стратегическите цели на ОП РЧР. Съответно, целите на проекта са чрез обучения, съобразени със спецификата на бизнеса, в който компанията оперира, да се предоставят надграждащи знания и умения в пълния цикъл (преди, по време и след) на продажбеното обслужване на високо-технологично оборудване, базирано на ИКТ (информационни и комуникационни технологии).
 • Друга цел на проекта е, чрез предоставяне на съвременно обучение, да се осигури предпоставка за кариерно и професионално развитие на едно безработно лице до 29 години в сферата, в която компанията развива своя бизнес.

Очаквани резултати и основни дейности

За служителите

 • Повишени качество и надеждност при изпълнение на ключови за успеха на компанията процеси.
 • Личностно израстване.
 • Подобрено индивидуално изпълнение.
 • Разширени възможности за кариерно развитие чрез:

  ⦁ специализирано чуждоезиково обучение по бизнес английски в сферата на системи за неинтрузивна инспекция /СНИ/

  ⦁ специфични обучения: оценка и управление на риска в инвестиционни проекти за СНИ; управление на сервизни услуги за СНИ; изработка на техническа и обучителна документация за СНИ

За безработно/неактивно лице

 • Повишена възможност за социална интеграция.
 • Професионално самочувствие и последваща заетост на позиция “Младши счетоводител” чрез:

  ⦁ специализирано обучение по бизнес английски за финансисти и счетоводители в сферата на СНИ

  ⦁ специфично обучение за оценка и управление на риска в инвестиционни проекти за СНИ

Информация за проекта

 • Стойност: 63026,43 лева (50421,14 лева БФП и 12605,29 лева собствен принос).
 • Срок за изпълнение: до 31.12.2019г.
 • Управляващ орган: Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП.
 • Начало на изпълнение: Май 2018г.