Правила и условия

1. Условия за ползване

Достъпът и използването на danlex.bg („Уебсайт“) се предоставя от Данлекс ЕООД при условията и реда, посочени по-долу. Достъпвайки и използвайки уебсайта, вие ще бъдете обвързани от тези условия. Моля, обърнете внимание, че тези условия подлежат на промяна от време на време, така че трябва да се проверяват редовно. Продължителното използване на този уебсайт ще се счита за приемане на актуализираните или изменени условия.

2. Използване на уебсайта

Потвърждавате, че ще използвате уебсайта само за законни цели, за лична или вътрешна бизнес употреба.

3. Авторско право

Всички авторски права, търговски марки, права върху дизайн, патенти и други права на интелектуална собственост на този уебсайт се предоставят на Данлекс или неговите лицензодатели. Всички бележки за авторски права в оригинални материали трябва да бъдат запазени.

С изключение на информация, свързана с вашите лични данни (например информация, предоставена във формуляри за контакт), вие предоставяте на Данлекс световен, неизключителен, безплатен лиценз за използване, копиране, възпроизвеждане, обработка, промяна, публикуване, предаване и показване на всяко съдържание, което споделяте на уебсайта за всякакви цели.

Този уебсайт не може да бъде модифициран, разглобяван, декомпилиран или обратно конструиран по никакъв начин. Никоя част от уебсайта не може да бъде възпроизвеждана без нашето изрично разрешение.

4. Наличност

Ние се стремим да гарантираме висока наличност и непрекъснатост на уебсайта, но интернет не винаги е стабилна среда и няма да носим отговорност, ако по някаква причина уебсайтът не е достъпен по всяко време. Достъпът до уебсайта може да бъде спрян временно и без предизвестие в случай на повреда на системата, поддръжка или ремонт, както и поради причини извън нашия контрол.

Ние няма да носим отговорност за неспазване или забавяне на предоставянето на услуга чрез този уебсайт в резултат на всяко събитие извън нашия разумен контрол, включително (без ограничение) удари, повреда на системи или на достъп до мрежата, пожар, експлозия или авария при някой доставчик на телекомуникационни услуги.

5. Разрешена употреба

С настоящото ви предоставяме разрешение за достъп и използване на нашия уебсайт при следните условия:

  • Да не разпространявате част или части от уебсайта, включително, но не само, съдържание на уебсайта, на какъвто и да е носител, без нашето предварително разрешение
  • Да не преправяте или променяте нито една част от уебсайта
  • Да не деактивирате или затруднявате функции, свързани със сигурността на уебсайта
  • Да не използвате уебсайта по никакъв начин, който би могъл да повлияе на достъпа на потребителите до този уебсайт
  • Да не използвате уебсайта по каквито и да е незаконни, клеветнически, агресивни, обидни, измамни или нецензурни начини или по друг неподходящ начин

Всяко нарушение на горепосочените условия ще представлява нарушение на Общите условия на уебсайта.

6. Нарушение на общите условия на уебсайта

Ако считаме, че сте нарушили някое от тези условия за приемливо използване на уебсайта, можем да предприемем действия, които сметнем за подходящи, включително, но не само:

  • Да ви отправим предупреждение
  • Да предприемем съдебни производства срещу вас за възстановяване на всички разходи въз основа на обезщетение в резултат на нарушението
  • Незабавно, временно или постоянно отнемане на правото ви да използвате нашия уебсайт, ако сте регистриран потребител
  • Разкриването на такава информация пред правоприлагащите органи, както ние разумно смятаме за необходимо

Ние изключваме отговорността за действия, предприети в отговор нарушаването на приемливите условия за използване на уебсайта. Описаните по-горе ответни действия не са ограничени и можем да предприемем и други, които разумно сметнем за подходящи.

7. Отказ от отговорност

Достъпът и използването на Уебсайта е на ваш собствен риск. Уебсайтът се предоставя на принципа „както е“. Данлекс не дава никакви гаранции, декларации или обещания относно съдържанието на този уебсайт.

Където е уместно, вашите законови права не се засягат от тези условия. По-специално, Данлекс предприема всички необходими мерки, за да защити потребителите на уебсайта от всякакъв зловреден софтуер, грешки или други елементи с разрушителен характер, но Данлекс не може да гарантира, че този уебсайт не съдържа зловреден софтуер, грешки и други елементи с разрушителен характер.

Вие носите отговорност за прилагането на достатъчно процедури и проверки за вируси (включително антивирусни и други проверки на сигурността), за да покриете изискванията за точност и сигурност на данните на входа и изхода.

Данлекс не носи отговорност за щети, загуби (преки, косвени или последващи), разноски, пасиви, загуба на печалби или разходи, произтичащи от използването, достъпа до или разчитането на информацията във връзка с, съдържаща се или достъпна чрез уебсайта, предоставена от нейни служители, агенти или подизпълнители.

8. Връзки към и от други уебсайтове

Във всички случаи, когато нашият уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове и ресурси от трети страни, тези връзки са предоставени само за ваша информация и не представляват одобрение.

Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези уебсайтове или ресурси и като такива, не даваме никакви гаранции относно тяхното съдържание, нито Данлекс носи каквато и да е отговорност във връзка с някои от тях (включително, но не само, възникнала отговорност за всяко твърдение, че съдържанието на който и да е сайт на трета страна нарушава законите или правата на всяко лице или е нецензурно, клеветническо или скандално).

9. Лични данни

Данлекс ще обработва вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и допълнителните закони за защита на данните. За да научите повече относно това как използваме вашите лични данни, може да разгледате нашата „Политика за поверителност“ на уебсайта тук: https://www.danlex.bg/privacy/

10. Право и юрисдикция

Това споразумение и всички спорове, произтичащи от него, ще се уреждат от българското законодателство. Всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с това споразумение или неговото образуване (включително извъндоговорни спорове или искове), е предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата в България.

11. Свържете се с нас

България, София 1619
бул. Цар Борис III, 430
тел: +359 2 960 20 10
факс: +359 2 960 20 25
имейл: info@danlex.bg