Оператор на уеб сайта и изпълнител

Данлекс ЕООД

Бул. Цар Борис III, 430
София 1619
ИН: 121144767

тел.: +359 2 960 20 10
факс: +359 2 960 20 25

info@danlex.com
www.danlex.bg

Управител: Надя Божилова
Главен мениджър продажби: Десислав Козарев
Сервизен мениджър: Пламен Сотиров

Изпълнение на уебсайт: www.odigy.com

Съгласие

Чрез използването на този уеб сайт, Вие давате съгласието си с общите условия, описани по-долу. За целите на изложените условия по-долу Данлекс ЕООД и компанията следва да се приемат като една и съща страна.

Основни клаузи

Този уебсайт и неговото съдържание се публикува възможно най-прецизно и е само за общо ползване и за Ваше удобство. Данлекс ЕООД не гарантира, че уебсайтът не съдържа грешки, като и не гарантира своевременност, цялост, обоснованост, надеждност, точност или наличност на предоставеното съдържание. Всякакви действия, които посетителите и потребителите на този уебсайт предприемат, спрямо публикуваната информация, са изцяло на тяхна отговорност.

Данлекс ЕООД си запазва правото да редактира, допълва или премахва съдържанието или части от него, както и да прекратява достъпа до уебсайта по всяко време. Данлекс ЕООД не носи отговорност за причинени загуби и/или повреди, и/или други последици във връзка с директното или индиректното ползване на предложеното в този уебсайт съдържание.

При несъответствия на части от съдържанието с действащото законодателство, Данлекс ЕООД се задължава същите да бъдат отстранени, но не и преди този факт да стане известен. Компанията може да носи отговорност единствено от момента на узнаване.

Връзки

Чрез хиперлинкове, публикувани в уебсайта на Данлекс ЕООД може да се достъпят външни уебсайтове, върху чието съдържание компанията няма никакво влияние. Към момента на публикуване на съответните линкове не са разпознати нарушения.

Данлекс ЕООД се стреми да вземе всички разумни мерки да публикува качествени линкове към полезни и етични външни уебсайтове, но следва да предупреди всички посетители и потребители на своя сайт, че няма и не може да има влияние върху съдържанието и характера на тези уебсайтове и съответно не носи отговорност за тяхното съдържание, функционалност и достъпност. Това се отнася и за всички директни и индиректни линкове, както и връзки към чужди интернет оферти.

Отговорността за информацията, публикувана извън уебсайта на Данлекс ЕООД, може да бъде единствено на собственика на съответния външен уебсайт. При сигнал за нарушение, поради нерегламентирано съдържание, съответните линкове ще бъдат премахнати незабавно.

Авторски права

Съдържанието на този уебсайт е със защитени авторски права. Всички права, дори и такива, които не са упоменати изрично в общите условия за ползване, са запазени. Забранено е копирането с комерсиална цел, разпоространението или предоставянето на трети лица на части или на цялото съдържание. Забранено е процедиране, разпространение и съхранение на части или ревизирани форми на съдържанието, без предварителното писмено съгласие на собственика на авторските права – Данлекс ЕООД, освен в случаите, в които това не противоречи на изложените тук общи условия за ползване.

Някои документи, публикувани в сайта на компанията, могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Използването на уебсайта, както и на съдържанието в него, които са обект на авторски права, са позволени само за лични, нетърговски цели. При неспазване на авторските права, описани в общите условия, съответният нарушител подлежи на преследване по реда на съответното грабжданско и наказателно право.

Защита на данните

Ползването на уебсайта на Данлекс ЕООД следва да се извършва без необходимост от предоставяне на лични данни. Данлекс ЕООД предупребждава своите потребители и посетители, че предаването на данни в Интернет (например чрез електронна поща), може да има пропуски в сигурността и компанията не може да гарантира защитата на данните при достъп на трети лица. Следователно, Данлекс ЕООД не носи отговорност за настъпили щети, причинени от пробив на сигурността.

Данлекс ЕООД гарантира, че няма да разкрива никаква лична потребителска информация, получена чрез този сайт, без предварително разрешение, освен в случай на задължителна законова процедура или, за да защити правата си.